Nieuwsbrief december 2013
CD&V Waasmunster
N°2 - 05/12/2013
 
 

Bouwaanvraag Hof van Waas

Op 4 november 2013 werd door het schepencollege de bouwaanvraag van de NV HOF VAN WAAS, met het oog op de bouw van een woonzorgcomplex op de hoek van de Astridlaan en de Nijverheidslaan geweigerd.
Het college is van oordeel dat de ruimtelijke draagkracht van het gebied in kwestie een dergelijk project niet toelaat. Het project is te grootschalig op vlak van bouwdichtheid, bouwvolume en verkeersdruk om op deze schaal op deze locatie te worden ingeplant.
Tegen deze aanvraag werden tientallen bezwaren ingediend, die door het schepencollege worden gevolgd.
Heel wat instanties, waaronder de cel Onroerend Erfgoed en de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, volgden het advies van het schepencollege


Persmededeling 20 november

COALITIE HAKT KNOOP ROND OUDERENVOORZIENINGEN DOOR

De lokale afdelingen van CD&V en N-VA, die samen de bestuursmeerderheid vormen in Waasmunster, delen mee wat volgt.

Sedert enkele jaren is de gemeente Waasmunster in afwachting van een definitieve beslissing rond het behoud en de eventuele uitbouw van een woonzorgcentrum.

In de vorige bestuursmeerderheid kon hierover geen overeenstemming worden bereikt. Met het oog op de opmaak van de nieuwe beleids- en beheerscyclus diende een definitieve beleidskeuze te worden gemaakt. Iedere mogelijke beslissing in dit verband heeft immers een substantieel impact op het gemeentelijk budget voor de komende decennia.

Woonzorgcentrum ’t Heuverveld aan de Molenstraat huisvest op dit moment 78 bedden.

In Waasmunster is het OCMW tot nader order de enige aanbieder van ouderenvoorzieningen. Privaat initiatief kondigt zich wel aan en wordt door de huidige bestuursmeerderheid ook toegejuicht, maar stuit vooralsnog op ernstige bezwaren vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

Door toepassing van Vlaamse regelgeving, in het bijzonder het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonvoorzieningen, zal de erkenning van het enige woonzorgcentrum in Waasmunster komen te vervallen op 1 januari 2019.

Er kan niet voldoende worden benadrukt dat het huidige rustoord ’t Heuverveld op lange termijn niet in exploitatie kan worden gehouden, indien er vandaag geen ingrepen worden gepland.

De reden hiervoor is de volgende.

Het huidige rustoord kampt met een technische tekortkoming, meer bepaald de hoogte van de raamdorpels. Deze zijn nu reeds te hoog volgens de huidige erkenningsnormen. Ieder inspectieverslag van de instelling weerhoudt deze inbreuk op de erkenningsnorm als belangrijk element.

Voormeld besluit van de Vlaamse Regering bepaalt dat vanaf 1/1/2019 het glasoppervlak van het raam in alle kamers en gemeenschappelijke ruimten moet beginnen op maximaal 85 cm hoogte, gemeten vanaf het vloeroppervlak.  (artikel 48, 13° van bijlage XII bij het besluit)

Het glasoppervlak begint in alle kamers hoger dan deze 85 cm.

Navraag bij de bevoegde diensten naar de mogelijkheden om hieraan te verhelpen, leert dat afwijkingen op infrastructuurnormen enkel nog zullen worden verleend indien er op relatief korte termijn gewerkt wordt aan remediëring, door middel van verbouwing of nieuwbouw.

Een eenvoudige verlaging van de raamdorpels lijkt dan de meest aangewezen werkwijze, om het huidige rustoord in lengte van jaren te kunnen blijven exploiteren, ongetwijfeld de eenvoudigste en goedkoopste manier om 78 rusthuisbedden te blijven exploiteren.

Hetzelfde besluit van de Vlaamse Regering staat deze schijnbaar eenvoudige oplossing echter in de weg. Indien er na 1 januari 2009 nog een stedenbouwkundige vergunning dient te worden afgeleverd, dient de netto vloeroppervlakte van iedere kamer 16 m2 te bedragen, sanitair niet inbegrepen. (artikel 47, 2° van bijlage XII bij het besluit)

Voor een verlaging van de raamdorpels, is een stedenbouwkundige vergunning vereist. De kamers in het huidige rustoord hebben een netto vloeroppervlakte van 14,85 m² hebben en zullen dus niet meer voldoen.

De samenlezing van deze normen leidt tot de harde conclusie dat er in 2019 in Waasmunster geen openbaar rusthuis meer zal zijn, indien het bestuur nu niets onderneemt.

Niets doen en wachten op een eventueel privaat initiatief is dus geen optie. Het zou een volstrekte onverantwoorde houding zijn tegenover de huidige en toekomstige senioren van Waasmunster.

In Waasmunster is de vergrijzingsdruk hoger dan in de andere gemeenten. Sedert enkele jaren doet zich inderdaad het demografisch fenomeen voor dat zowel de vergrijzing (aantal 65 plussers) als de interne vergrijzing (aantal 80 plussers binnen de groep van 65 plussers) in Waasmunster inderdaad markant groter zijn dan elders.

Volgens de officiële programmatiecijfers zal de totale behoefte aan rusthuisbedden in 2018 op 155 liggen. Zelfs indien in Waasmunster privaat initiatief wordt ontwikkeld, dan nog zal dit niet volstaan om deze behoefte in te vullen.

Het bestuur had dan ook geen enkele andere keuze dan in een verbouwing van het huidige rusthuis of in een nieuwbouw te voorzien.

Door de administratie werd daarom, in samenspraak met de hogere overheid, met ontwerpers en met financiers, een grondige studie gemaakt van een aantal mogelijke scenario’s.

Deze kunnen worden teruggebracht tot 4 mogelijke modules.

  1. Het behoud van de bestaande situatie met grondige renovatie : 80 bedden
  2. Een nieuwbouw voor 84 bedden, bestaande uit 6 afdelingen van 14 kamers
  3. Een nieuwbouw voor 96 bedden, bestaande uit 8 gangen van 12 kamers
  4. Een nieuwbouw voor 112 bedden, bestaande uit 8 gangen van 14 kamers
Van deze scenario’s werd de bouw- en exploitatiekost gedetailleerd nagerekend.

De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW neemt in de vier scenario’s toe, met de volgende bedragen:

 Het behoud van de bestaande situatie met grondige renovatie : 80 bedden       € 607.821,52

  1. Een nieuwbouw voor 84 bedden, bestaande uit 6 afdelingen van 14 kamers      € 481.685,21
  2. Een nieuwbouw voor 96 bedden, bestaande uit 8 gangen van 12 kamers           € 824.872,09
  3. Een nieuwbouw voor 112 bedden, bestaande uit 8 gangen van 14 kamers         € 743.080,41

Hierna werd overgegaan tot de input van deze cijfers binnen de financiële meerjarenplanning van de gemeente. De bestuursmeerderheid heeft vastgesteld dat de duurste opties niet konden worden ingepast in de beleids- en beheerscyclus voor de huidige legislatuur.

Enkel de stijging van de gemeentelijke bijdrage met het laagste bedrag was op een redelijke wijze inpasbaar in het budget.

Door de meerderheid werd dan ook voor deze optie gekozen.

Er wordt nu verder werk gemaakt van de plannen om een nieuw rustoord te bouwen met een capaciteit van 84 bedden.

Actueel omvat het ontwerp van financiële meerjarenplanning de klassieke formule voor een nieuwbouwrustoord. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een openbare aanbesteding in opdracht van het OCMW, waarna de bouw zal worden betoelaagd met VIPA-subsidies.

Aan het OCMW werd reeds een principiële toezegging van subsidies gedaan, na goedkeuring van een zorgstrategisch plan. Op dit ogenblik wordt het financieel-technisch plan afgewerkt.

Beide partijen zien evenwel wel in dat deze klassieke formule financieel bijzondere consequenties heeft. De nieuwbouw dient volledig te worden geprefinancierd, aanbestedingsprijzen liggen hoger dan normale marktprijzen, de VIPA-subsidiëring dekt slechts een fractie van de totale kost, enz.

Vanuit deze vaststelling gaat de bestuursmeerderheid op zoek gaan naar alternatieven. De samenwerking met een private partner, waarbij de strakke regelgeving op het vlak van overheidsopdrachten kan worden vermeden en waarbij kan worden gebouwd volgens de zuiver markteconomische principes, lijkt daarbij meer dan aangewezen.

Burgemeester Michel Du Tré en OCMW-voorzitter Tom Baert zijn intussen reeds gestart met voorbereidende gesprekken rond een andere bouwmodule, waarbij de bouw zelf wordt uitgevoerd door een private marktspeler, aan beterkope voorwaarden, die een positieve weerslag zullen hebben op het gemeentelijk budget. Na afwerking wordt het gebouw ter beschikking gesteld aan het bestuur, dat voor de exploitatie zal instaan.

Binnen de meerderheid wordt deze formule nu verder uitgewerkt.


Lokale afdeling van vrouw en maatschappij zet zich in voor de witte lintjesactie

Wist je dat :

In België 8 verkrachtingen en 5 groepsverkrachtingen per week aangegeven worden bij de politie.

Dit is maar 10 % van de gepleegde seksuele delicten.

Het merendeel van de slachtoffers vrouwen zijn.

Het merendeel van de groepsverkrachtingen minderjarige meisjes zijn .

Slechts 14 % van de verkrachtingen leidt tot een veroordeling.

Vrouw en maatschappij vraagt maatregelen tegen de straffeloosheid van seksueel geweld .

 - Beter gebruik van bewijsmaterieel en DNA

 - Betere omgang met slachtoffers

 - Strengere aanpak en betere opvolging van de daders

Dit is het engagement van Vrouw en maatschappij van Cd&v om het seksueel geweld te stoppen en de politici aan te zetten om maatregelen en nieuwe wetten te creëren.

Kalender