Nieuwsbrief CD&V Waasmunster oktober 2014
CD&V Waasmunster
N°5 - 31/10/2014
 
 

Op zoek naar een ideale locatie voor een vrijetijdscomplex.

Sinds vele jaren wordt het belangrijkste deel van ons sport- en cultuurgebeuren gehuisvest in “Hoogendonck”, een complex aan de Nijverheidslaan, waar zich ook onze bibliotheek, onze brandweerkazerne en een cafetaria bevinden.

Het gebouw is een oud fabrieksgebouw, met alle gebreken die daar bij horen.

De indeling van het gebouw is verre van ideaal, met als gevolg voortdurende verbouwingen en herschikkingen. Het complex is ook niet naar behoren geïsoleerd, waardoor het gemeentebestuur jaarlijks een bedrag moet neertellen dat ruim boven de € 100 000 ligt, alleen al voor de nutsvoorzieningen. Na iedere fikse regenbui kan ons personeel aan de slag met emmer en dweil, omdat het dak blijft lekken.

Men kan zeer lang van gedachten wisselen over de vraag of de aankoop van dit complex een juiste beslissing was voor de huisvesting van onze diensten. Een zinnig antwoord kan men maar vinden als men ook de juiste omstandigheden uit die bewuste periode kent.

Waar geen discussie kan over bestaan, is het gegeven dat Hoogendonck nog vele jaren een zorgenkind zal blijven.

Opnieuw staan zware investeringen voor de deur. De vernieuwing van de vloer in de sporthal, de vernieuwing van douches en kleedkamers, de plaatsing van nieuwe centrale verwarming, een reeks energiebesparende maatregelen, al deze ingrepen werden door het gemeentebestuur opgenomen in een financiële meerjarenplanning voor meer dan € 2 500 000.

Intussen weten we dat het complex ook na al deze maatregelen niet zal zijn wat de Waasmunsteraar verdient: een eigentijds en comfortabel huis voor sport en cultuur.

Het gemeentebestuur heeft een stuk grond in eigendom, dat beter geschikt lijkt voor de huisvesting van al deze functies. Het is gelegen aan de binnenkant van de Roosenberglaan en staat op het gewestplan juist ingekleurd, als zone voor gemeenschapsvoorzieningen.

Deze zone sluit veel meer aan bij onze dorpskern, wat een meerwaarde betekent voor ons gemeenschapsleven. Zij ligt op loopafstand van de centrumscholen en zal binnen enkele jaren kunnen bereikt worden via allerlei veilige fietsverbindingen.


Woongelegenheid in eigen gemeente

Woongelegenheid in eigen gemeente

Een verhuis naar deze site zou bovendien betekenen dat er een aanzienlijke bouwzone vrijkomt in onze gemeente, op de plaats waar zich nu Hoogendonck bevindt. Heel wat Waasmunsterse jonge gezinnen zijn al jaren tevergeefs op zoek naar betaalbare bouwgronden of woningen. Het gemeentebestuur zou een sturende rol kunnen spelen en de site Hoogendonck op de markt kunnen brengen, zodat deze mensen in eigen gemeente kunnen blijven wonen.

Een eerste voorlopige schets van toekomstige bewoning aan de Nijverheidslaan vindt u hiernaast. Er komen 49 nieuwe woningen op voor.

In een nieuw complex kunnen sportzalen worden ondergebracht, een bibliotheek, een degelijke fuifzaal, een toerismeloket, onze vrijetijdsadministratie, een cafetaria,… kortom, alle functies die best onder één dak kunnen worden gebracht.

Met al deze overwegingen in het achterhoofd, werd door het bestuur een studiebureau aangesteld, dat werkzaam is onder de naam STRAMIEN, met de opdracht om een onderbouwde vergelijking te maken tussen de twee locaties.

Eind juni werd het eindrapport voorgesteld. Een lijvige studie, die voor iedereen ter beschikking ligt, wijst uit dat de site aan de Roosenberglaan veruit de meest geschikte lokatie is.

Een vergelijkende tabel vormt de samenvatting van de studie en ziet er als volgt uit.

                                   Site Hoogendonck                              Site Roosenberglaan

1/  Oppervlakte          + opp. 15.000m²                                  + opp. 17.870m²          

2/  Programma            - renovatie met beperkingen               + alles optimaal en nieuw

3/  Ligging                   - excentrisch in woonpark                    + aansluiting dorpskern

4/  Mobiliteit                - minder vlot bereikbaar                       + toekomstig vrijliggend fietspad

                                     (o.a. parkeerplaatsen en fiets)                & grotere parkeercapaciteit

5/  Landschap              + behoud/verbetering landschap          - aansnijden open ruimte

6/ Impact                     - grote schaal van loods in woon-         - grote schaal nieuw volume dicht

                                     park & overlast woonomgeving              bij beschermd dorpsgezicht

7/  Timing                    - omschakelingskost 1 of 2 jaar,            + geen omschakelingskost

                                     geen continuïteit

8/  Eigendom               + eigendom gemeente                          + eigendom gemeente

9/  Kostprijs                 + € 1.225/m²                                        + € 1.285/m²

10/Gevolg van keuze   + behoud open ruimte site                  + sloop loods Hoogendonck en

                                         Roosenberglaan                                   ontwikkeling woningen

            Totaal                5/10                                                     8/10

 

De belangrijkste vaststelling zat in de eerste, ruwe berekening van de kostprijs. Het complex Hoogendonck ombouwen naar een volwaardige infrastructuur kost precies evenveel als een nieuwbouw aan de Roosenberglaan.

Hiermee is het verhaal uiteraard niet af. De plannen moeten immers ook betaalbaar zijn.

Een eerste prognose van de bouwkosten leert ons dat we rekening moeten houden met een bedrag van € 10 000 000, nog te verhogen met BTW. Dat is voor een kleine gemeente uiteraard een zeer aanzienlijke investering.

Op dit moment bekijkt het bestuur of dit kostenplaatje kan worden verwerkt in het gemeentelijk budget. Met de klassieke financieringsmechanismen, zullen we er wellicht niet geraken. Er zal moeten worden gezocht naar alternatieven, zoals publiek-private samenwerking, een moderne werkwijze die toelaat om samen te werken met de private sector en zo tot een reductie van de kostprijs te komen.

De CD&V-afdeling van Waasmunster droomt van een nieuw vrijetijdscomplex aan de Roosenberglaan en van een even nieuwe mooie woonzone aan de Nijverheidslaan.

Maar CD&V zal, samen met haar coalitiepartner, de eerste zijn om er over te waken dat onze gemeente niet in een financieel avontuur wordt gestort waar we het einde niet van zien.

U hoort ongetwijfeld in de komende weken en maanden hoe dit dossier zal aflopen.

Indien u zelf een bijdrage wil leveren in de afwegingen die het bestuur op dit moment maakt, kan u altijd terecht bij één van onze mandatarissen.

 


Bekijk onze website – Meld je aan!

Ter gelegenheid van deze nieuwsbrief willen we jullie nog even aan onze website herinneren. Je vindt ons op www.waasmunster.cdenv.be. Daar kan je online inschrijven voor ons eetfestijn van 22 november, je vindt er ons  Huis-aan-Huis-blad en alle nieuwtjes van onze afdeling.

Inschrijven voor ons eetfestijn “Eet je mee met jouw burgemeester Du Tré” kan je via ons webformulier of door aankoop van kaarten bij onze mandatarissen.

 

Kalender